Algemene voorwaarden

KLEINTJESGELUK

Door het plaatsen van een bestelling op de wholesale website van Kleintjesgeluk gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Kleintjesgeluk. 

Hogeweg 6, 1906 CA Limmen 
Telefoonnummer: 0611304842 
E-mailadres: info@kleintjesgeluk.nl 
KvK-nummer: 80040810 
BTW-identificatienummer: NL003386164B57  

Artikel 2 Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen voor de aan Kleintjesgeluk gegeven opdrachten, door Kleintjesgeluk uitgevoerde werkzaamheden, door Kleintjesgeluk gedane leveringen en andere door Kleintjesgeluk geleverde prestaties via de wholesale website van Kleintjesgeluk. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Kleintjesgeluk zijn vrijblijvend zolang zij door Kleintjesgeluk niet schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3 Algemeen

1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijke inlogcode hebben ontvangen van Kleintjesgeluk, hierna te noemen afnemer. 

 

2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en – tenzij anders overeengekomen – uitsluitend in de (web)winkels waarvoor de inlogcode is verkregen; 

 

3. Producten die per set worden aangeboden, mogen niet los worden verkocht. 

Artikel 4 Betaling

Betaling dient bij bestelling te geschieden met Ideal (Mollie), Paypal of Klarna.

Artikel 5 Minimaal orderbedrag

Kleintjesgeluk wholesale hanteert een minimale orderafname van € 50,- per order, exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 6 prijzen

Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, bij een orderafname van €125,- zijn geen verzendkosten verschuldigd, tenzij anders is vermeld. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven Kleintjesgeluk’s eigendom zolang er nog iets van de afnemer te vorderen is aangaande betreffende levering. Indien de afnemer zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Kleintjesgeluk, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van Kleintjesgeluk tot vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. 

 2. De afnemer is verplicht de goederen waarop Kleintjesgeluk zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

 3. Door Kleintjesgeluk in bruikleen gegeven artikelen blijven altijd eigendom van Kleintjesgeluk en kunnen als daartoe aanleiding is direct worden teruggevorderd.

Artikel 8 Reclamaties

 1. Reclamaties worden door Kleintjesgeluk in behandeling genomen, indien zij binnen 5 dagen na de levering van de goederen per mail naar administratie@kleintjesgeluk.nl zijn gemeld.
 2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.  

Artikel 9 Levering

 1. Kleintjesgeluk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Door Kleintjesgeluk opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Kleintjesgeluk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.

 3. Kleintjesgeluk is gerechtigd deelleveringen te doen.

 4. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven e.d de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening van de afzender zijn, vrijwaart de afnemer Kleintjesgeluk van alle aanspraken van de vervoerder. 

Artikel 10 Retourneren van de goederen

Goederen kunnen de door de afnemer niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen. Zie hetgeen hierover is opgenomen onder artikel 8 Reclamaties.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kleintjesgeluk is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende order. In geval van overmacht aan de kant van Kleintjesgeluk blijft de opdracht van kracht, maar worden Kleintjesgeluk verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens Kleintjesgeluk recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van Kleintjesgeluk, ook in die gevallen waarin Kleintjesgeluk de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van Kleintjesgeluk vallen. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel Kleintjesgeluk als de afnemer het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 2. Kleintjesgeluk is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover zij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Kleintjesgeluk beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Kleintjesgeluk is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 12 Afbeeldingen op wholesale.kleintjesgeluk.nl

De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Kleintjesgeluk afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 

Artikel 13 Prijswijzigingen

Kleintjesgeluk heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen. Afnemer kan geen recht ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden. Kleintjesgeluk kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 14 Bescherming van uw privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Kleintjesgeluk gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Om bij te houden hoe bezoekers de webwinkel gebruiken, werken wij met Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google na 26 maanden verwijderd.

Artikel 15 Auteursrecht

Op alle afbeeldingen van Kleintjesgeluk rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kleintjesgeluk, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website. 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Limmen, 21 februari 2021

Download de Algemene voorwaarden als Pdf bestand

KLEINTJESGELUK